نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

پمپ دو مکش

ایننمونه از پمپ ها پوسته بطور کامل دوتکه است، بصورتیکه بدون باز کردن و جدا سازی موتور و لوله ها، در صورت نیاز به انجام سرویس و بازبینی قطعات این امر امکان پذیر می باشد. در مواردیکه نیاز به پمپاژ ارتفاع می باشد دو مجرای ورودی به داخل پمپ جهت کاهش فشارهای محوری به پمپ وجود دارد.